Tantárgy neve: Problémamegoldó gyakorlat

 

Tantárgy heti óraszáma: 0 +2

kreditértéke: 2

 

            tantárgyfelelős neve: Wintsche Gergely

                        tanszéke: Főiskolai matematika tanszék

            számonkérés rendje: gyakorlati jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A tantárgy keretében a hallgatók olyan elemi

feladatokkal ismerkednek meg, amelyek a magyar matematikai kultúra

részét képezik, de szorosan véve nem kifejezetten tartoznak egy

konkrét matematikai ághoz. (érdekes matematikai feladatok, logikai

feladatok, fejtörők, stb).

A tantárgyon belül hangsúlyt kapnak az alkalmazás-közeli feladatok,

illetve az olyan feladatok, melyek ismeretére a szakirány egyéb tantárgyaiban szükség lehet/van.

 

 

 

Kötelező irodalom:

Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből. Typotex Kiadó. 2000.

Egységes érettségi feladatgyűjtemény.  Matematika I. és II. Consept-H Könyvkiadó 2003

Készüljünk az érettségire matematikából emelt szinten! Műszaki Könyvkiadó 2004

ABACUS, KöMaL, általános és középiskolai versenyfeladatok gyűjteményei közül aktuálisan kijelölt kötetek.

Sklarszkij-Csencov-Jaglom: Válogatott feladatok és tételek az elemi

matematika köréből (Tankönyvkiadó)

Középiskolai szakköri füzetek, pl: Harsányi Zsuzsa: A pénz körül forog a világ. Typotex Kiadó 1993.

 

 

Ajánlott irodalom: