Tantárgy neve: Szakszövegek írása

 

Tantárgy heti óraszáma:  0 + 2

kreditértéke: 2

 

            tantárgyfelelős neve: Fried Katalin

                        tanszéke: Főiskolai matematika tanszék

            számonkérés rendje: 2 mintamunka, gyak.jegy

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A szakszövegírás tartalmi és formai követelményeinek megismerése és alkalmazása.

Stiláris és nyelvi elemek: a szakszöveg jellege, a célközönség, precizitás és élvezhetőség. Számítástechnikai ismeretek: szöveg-,  képletszerkesztés, -szedés, grafika, számítógépes alkalmazások.

 

 

Kötelező irodalom:

 

Ajánlott irodalom: Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan-helyesírás-stilisztika tankönyvek, Mozaik, Szeged, 2004

Gyugyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Osiris Kiadó, 1996

Bujdosó Gyöngyi–Fazekas Attila: TeX kezdőlépések, Tertia, 1997

Wettl–Mayer–Szabó: LaTeX kézikönyv, Panem, 2004