Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Elemző matematikus szakirány

Kötelező tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2006.

Tantárgycím: Számítógépes geometria E

2.

Tantárgy kódja

félév

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/
szakirány

 

 

hatodik

gyakorlati jegy

2

magyar

Elemző szakirány

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Verhóczki László, Geometriai Tanszék, Matematikai Intézet.

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Csikós Balázs

egyetemi docens

Geometriai Tanszék,

Matematikai Intézet

dr. Daróczy-Kiss Endre

tanszéki mérnök

dr. Kertész Gábor

egyetemi adjunktus

dr. Lakos Gyula

egy. tanársegéd

dr. Moussong Gábor

egyetemi adjunktus

dr. Verhóczki László

egyetemi docens

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tárgy elsajátításához szükség van az analízis, az algebra és a geometria releváns fogalmainak és módszereinek az ismeretére.

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tantárgy felvételének kötelező előfeltétele a Geometria 1 tárgy elvégzése.

 

7. A tantárgy célkitűzése:

A gyakorlat célja olyan szoftvercsomagok bemutatása konkrét feladatokon és példákon keresztül, melyek felhasználhatóak geometriai feladatok elemzésére és megoldására. Bemutatunk olyan programokat is, melyek publikációkhoz, prezentációkhoz és weboldalakhoz ábrák és animációk készítésére alkalmasak.

 

 

 

8. A tantárgy részletes tematikája:

 

Számítógépes algebrai rendszerek (Mathematica, Maple, MuPAD) grafikai lehetőségei.

 

Görbeábrázolások. Függvénygrafikonok, függvényelemzés, paraméterezett sík- és térgörbék, impliciten adott görbék ábrázolásai.

 

Felületábrázolás. Kétváltozós függvények grafikonja, paraméterezett felületek, impliciten adott felületek, másodrendű felületek és más nevezetes algebrai felületek). Görbevonalú koordináta-rendszerek (gömbi koordináták, hengerkoordináták).

 

Poliéderek ábrázolása. Szabályos és féligszabályos poliéderek.

 

Dinamikus geometriai rendszerek (Cabri, Euklides, Cinderella).

 

Dinamikus ábrák készítése, felhasználása sejtések teszteléséhez, megfogalmazásához. Mértani helyek kirajzolása. Mechanikai rendszerek modellezése, a mozgás szimulációja.

 

CAD rendszerek (AutoCAD).

 

Síkbeli rajzolás, rajzobjektumok létrehozása, módosítása. A szerkesztést segítő eszközök (raszterek, zoom, ortogonális mód, stb.). Fóliák használata.

 

Térbeli szerkesztések, felhasználói koordináta-rendszerek.

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

Heti 2 óra gyakorlat számítógépes laborban.

 

10. Követelmények

A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzéséhez két zárthelyi dolgozatot kell írni. Az elégtelen gyakorlati jegy javítása gyakorlati jegy utóvizsgával a vizsgaidőszak során egy ízben megkísérelhető.

 

11. Pótlási lehetőségek

A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezető döntése alapján egy javító zárthelyi dolgozat írására van lehetőség.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a gyakorlatvezetővel a hallgatók igényeinek megfelelően.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Kabai Sándor: Matematikai grafika I, Leckék a számítógépes grafikából a Mathematica használatával, Uniconstant, Püspökladány, 2002.

Pintér Miklós: Új AutoCAD tankönyv 1–2. ComputerBooks, Budapest, 2001

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

A bemutatott feladattípusok megoldási módszereinek elsajátítása, az adott típusba tartozó feladatok önálló megoldása és a zárthelyi dolgozatok megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Csikós Balázs

egyetemi docens

Geometriai Tanszék,

Matematikai Intézet