Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Matematika Alapszak

Kötelező tantárgy

Tantárgyi Adatlap

és tantárgyi követelmények

2006.

Tantárgycím: bevezető MATEMATIKA  alapszint

Kritérium tárgy

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Modul/szakirány

 

 

I.

 gyakorlati jegy

0

magyar

 

 

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Pálfalvi Józsefné főiskolai docens, Matematikatanítási és módszertani központ

 

4. A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Pálfalvi Józsefné dr.univ.

 

főisk.docens

Matematikatanítási és módszertani központ

Hegyvári Norbert CSc

 

főisk.tanár

Matematikatanítási és módszertani központ

Fried Katalin PhD

 

főisk.docens

Matematikatanítási és módszertani központ

Szeredi Éva

 

főisk.docens

Matematikatanítási és módszertani központ

Ambrus Gabriella PhD

 

Egyetemi tan. segéd

Matematikatanítási és módszertani központ

Wintsche Gergely PhD

 

főisk. adj.

Matematikatanítási és módszertani központ

HollóSzabóFerenc

 

főisk. adj

Matematikatanítási és módszertani központ

Korándi József

 

főisk. adj

Matematikatanítási és módszertani központ

Török Judit

főisk. adj

Matematikatanítási és módszertani központ

Vecseiné Munkácsy Katalin dr.univ.

 

főisk.docens

Matematikatanítási és módszertani központ

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

középiskolai matematika anyag

 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A kurzus szintfelmérő dolgozattal indul, ennek eredményétől függ a további követelmény.   Ha a hallgató dolgozata nem éri el a maximális pontszám 80%-át, akkor számára kötelező a részvétel a feladatmegoldó gyakorlatokon és a további zárthelyi dolgozatok megírása.

A felmérés eredménye egyidejűleg a több szinten induló tárgyak közötti választást is segíti.

A gyakorlatot több különböző időpontban hirdetjük meg, a csoportbeosztáshoz is adunk javaslatot a felmérő dolgozat eredményének figyelembevételével.

A Bevezető matematika heti 4 órás gyakorlat, nem jár kreditponttal, de a továbbhaladáshoz szükséges előfeltétel.

7. A tantárgy célkitűzése:

A szakra felvételt nyert hallgatók számára kritériumtárgyként előírt „Bevezető matematika” tárgy célja a különböző középfokú oktatási intézményekből érkezett  hallgatók középiskolai matematikai tudásszintjének felmérése, a lemaradók segítése,  a hiányosságok pótlása.

 

8.  A tantárgy részletes tematikája:

A szintfelmérő dolgozat információt ad arról, hogy a felvett hallgatók milyen mértében tájékozottak az egyetemi tanulmányok eredményes folytatásához elengedhetetlen matematikai ismeretekben. Ennek alapján a Bevezető matematika tantárgy segítséget kíván nyújtani a tárgy felvételére kötelezett hallgatóknak a korábbi tanulmányaikban mutatkozó hiányok pótlásához, ezáltal az egyetemi tanulmányaikban esetlegesen felmerülő nehézségek leküzdéséhez.

Témakörök: aritmetika, egyenletek, egyenlőtlenségek és rendszereik, elemi alapfüggvények, elemi geometriai bizonyítások, számítások, ponthalmazok, koordináta-geometria elemei, szögfüggvények, logaritmus, kombinatorika, halmazok, logika.

A feldolgozás módja: A feladatmegoldó készség fejlesztéséhez sok (rutin) feladatot kell megoldani. Ez nagy részben házi feladatként kerülhet sorra, (alkalomról, alkalomra előre előkészített 20-30 feladatból álló feladatsor). Az órákon a házi feladatok ellenőrzése mellett sor kerül az egyes témakörökhöz tartozó összetettebb feladatok, közös kutatások megbeszélésére. Ezek alapján a hallgatók tapasztalatokat szerezhetnek a matematikai problémák megközelítési és megoldási módjairól: Kérdésgyűjtés, szisztematikus kísérletezés, szemléltetés, adatok rendszerezése, stratégiai tervezés, analógia, mi a sejtés, bizonyítás, bizonyítási módszerek, általánosítás stb. Tapasztalatokat szereznek a hétköznapi beszéd és a matematikai nyelv megkülönböztetéséről, a matematikai pontosságról, az alapvető logikai műveletek használatáról, a matematikai építkezés sajátosságairól (alapfogalmak, axiómák, definíció, tétel, bizonyítás).

 

9. A tantárgy oktatásának módja:

 0 óra előadás + 4 óra gyakorlat

 

10. Követelmények

Eredményes részvétel a gyakorlatokon, az évközi zárthelyiken, valamint sikeres félévzáró dolgozat, ez utóbbi a vizsgaidőszakban egyszer megismételhető. Értékelése: gyakorlati jegy.

 

11. Pótlási lehetőségek

Az első félévi sikertelenség esetén a tárgy még egyszer: a második félévben újra felvehető.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőség a hallgatók igényei szerint a gyakorlatvezetővel.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

Középiskolai tankönyvek, feladatgyűjtemények aktuálisan kijelölt kötetei.

Versenyfeladatok gyűjteményei, KöMaL és ABACUS folyóiratok

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

Aktív részvétel a gyakorlatok munkájában. Rendszeres és folyamatos felkészülés, a házi feladatok elkészítése, beadása, a zárthelyik megírása.

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta (Név, beosztás, tanszék/intézet):

Pálfalvi Józsefné főiskolai docens Matematikatanítási és módszertani központ