+++xxxfffffgggggggggggggggggggfgfg! * .fgfffffffffffffffffffffffffffxxxxxxxxxxxxxxx
fggVV%%####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@###* * .!%#######################%%%%%%VVVVVVVVVVVVg
gggVV%%####@@@@@@@#@@@B@@@@#####V  .: ..V%@###########%x!!f+#@%%%%%%%VVVVVVVVVVggg
ggVV%%%###@@@@@@@#%V#@@@@@@#####.  :.:. #V#######%%g:  *. x#%%%%%%%VVVVVVVVVVggf
gVV%%####@@@@@@B#Vf. .x#######%V   :..::%#####%V!     +#%%%%%VVVVVVVVVVVgffx
VVV%%####@@@@@@@@##%  :V#####f    .:.x#####V.     +#%%%%%VVVVVVVVVggffx+
VV%%####@##@@@B@#@@@f   .%###f    ... ####!      +%%%%VVVVVVVVVVggffx+!
V%%#####@#B%+ff@@@#@#..   *%%f     . x#V.       V%%VVVVVVVgggggffxx+!!
%%%###@@@#g ..:*+g%%!...   !x      .+V.       x#gxx!:  .!fgffx++!!*
%%%###@@##+.****::::!V*::::...       +.       *x!.     !gfxx++!***
%%%####@@@x*******::::!*::::::..      .          ..  .:..:+!!!**:
V%%%%#####f:****!**::::::::::::..      .       .... .     .!!!**::
VVgVV%%%###: .*..:::*:::::***:**:     .:      ....       .!*!**:::
ggfxxx+fVV#%. .!: . ::::*****:!*:     !      ...       .!*!***:::
fg:.:.:**::!+. :!*. . ..:*!*****: . :: :!!*. ..    ....      .!!******:::
ff: ..*****::...::**. .  .!!**!!*!f##B@W%B#V+*:    .....:..   .!!!!*********
xfx  .*!**:::::::.::.   ::+V%V#B@WMBWB+!@BM##gf::...  .:..::.  *+!!!!********!
+xx+!: ::*:*:::****::::  !!!@MMMW#+++gxf!!BMMMMM%+:.    ..  :*!!!!!!!!!!!!+
!++++++!! ::******!!!**!!*:+VV@WMMM@%Bg%%f::f@MWMMMB+!*::.     .  ..:*+!!!+++
!!!!!****:::::::::*****!!+fg@MWMMMMMBWB@B%Vx**#MMMMWBg::  .......::.....  .::+xx
*******::***::::::::****!f%BMMMMMMMMM@%M@W%MM#+BMMMW@V   ..::::**:::*:::::..... +
::*******************!!!+x@MMMMMMMMMMMMMWM@BMM@fMMMM@x*:...   :***************:::
::::********:::******!++xVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM##MMMMM@%+*::......::*********::...!g
.....::********:****!!+xf%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB@MV+:    .:*****:  :+fVVV
.......::**********!!+++xg#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBg!!*..  ...:::.:!+g%%%%%%%%
.....:*!!******!!!!!!++xxfVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBV*  .:..:********+f#V%%%%%%
...:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+xxVWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWVx*  .   .:**!**: *fV%####
...**!!!!!!!!********!!+++xg#BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWW@x+:.  .:. ...:******. .:V@###
...*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++ffg%%BMMMMMMMMMMMMMMMMW@Vf+!:.   .....:******:  f##@
...:::***!!!!!!!!!!!!!!!!!!++xxxV@WWMMMMMMMMWMMWBVf+!!**:  .   :******:.. +@@@
...::::::***!!!!!!!!!!!!!!!!+++xffgV#%gMB##%gffffx++!!*::..     ..::..  :V@#@@
:::::::::**!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++++xfx+xx+++++++++!!!!**::...       .!g#@#@##
::::::::***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+++!+++!!!!!!!!!*****::.::. :gfgfffggV%#@@@@###
::::::::****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!*****:::..: :V####@@@#@@@@@###
:::::::*****!!!!!!!!!!!!!!!+!!!!!!***!!!!!!!!!!!*!!!!****:: . .. x##@@@@@@@@@@###
:::::::*****!!!!!!!!!!!!!!++!!!!!!*******!!!*!!!********:.*:.  .. x@@@@##########
::::::******!!!!!!!!!**!!++!!!!!!!!*!****!!!**!!**!!******.::*.. :: +#%###%%VV%%%V
:::::******!!!!!!!!!!!+!!!!!!!!!!!!!!!!*!!!!!!!!*:g%+**!!*!****.: **. !gVVVVVgggx++
***********!!!!!!!+++++!!!!+!!!!!!!!!***!!!!!!*!*:V#@%x!!!!!*:**:::*: +++fgggfx+!*
*********!!+++!++!+++!!!!!!x+!!!!!!!!**++!!!!!!!*:%#####V+:.** . +g!::***+xgggfx+!
********!+++!+++++!!!!!+xxxxf!!!!!!!!!:#+!!!+!!!**%#######@gx::!:**!***::*!xg%####%
!!!!!!!+++++++xxxxxxxfggfxxg#g!!!!!!!+%@@f!!!!!!*+#@########Vf+***:**!!!+xxfV#@@@@B
!!!!++xxxxxxxxxfffffggggxxf%#Bg!!!!!f#@@@#+!+!!!!%#@####%Vgx!!****!+fV%VgggV%#@@@@@
!+++xxfxxxxfffffgggVVVgfffg@@@@%x+x%B@@@@@f!!!!+V#####%Vf+!****!+fV###@@@#####@@###