Tájékoztató az alkalmazott matematikus osztatlan szak
-- (2006 előtt felvettek) --
diplomamunkájáról és záróvizsgájáról

Általános elvek

 1. A záróvizsga három részből áll: 1. felelet a törzsanyagból; 2. felelet a differenciált szakmai anyagból; 3. a szakdolgozat védése.
 2. A differenciált szakmai anyag keretében két választott sáv anyagát kérjük számon, a két sáv nevét a jelentkezési lapon meg kell jelölni.
 3. Szakdolgozati témát legalább 6 hónappal a tervezett záróvizsga-időszak kezdete előtt kell választani (november 15., június 15.). A szakdolgozat témáját legkésőbb a (tervezett) záróvizsga-időszak kezdete előtt 4 hónappal még meg lehet változtatni (január 15., augusztus 15.). A témaválasztást, illetve annak esetleges megváltoztatását a Tanulmányi Osztályon kell bejelenteni.
 4. Záróvizsgára először a Tanulmányi Osztályon kell jelentkezni legalább 3 hónappal az adott vizsgaidőszak kezdete előtt (február 15., szeptember 15.), a választott vizsgatárgyakat pedig a Matematikai Intézet tanulmányi titkárságához kell eljuttatni legkésőbb másfél hónappal az adott vizsgaidőszak kezdete előtt (március 31., november 9.) az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és leadásával.
 5. Jelentkezési lap a választott tárgyak listájával: doc, pdf

A szakmai törzsanyag számonkérése

A szakmai törzsanyag kérdéseiből a vizsgázó egyet húz, abból kell felelnie.

Sávanyag számonkérése

A hallgató a két választott sáv vizsgakérdéseiből kap egyet a záróvizsgán. Figyelem! Csak olyan sávokat válasszanak, melyeknek a vizsgakérdéseire tudnak válaszolni. A sáv vizsgakérdéseinek módosítására nincsen lehetőség.

Alkalmazott matematikus záróvizsga kérdések listája

A szakdolgozat és annak védése

 1. A szakdolgozatot két példányban kell leadni a Matematikai Intézet tanulmányi titkárságán a záróvizsga előtt 3 héttel, de nem később, mint május 31., ill. január 4.
  Új információ! A témavezetővel való kapcsolattartásban ezek a szabályok az irányadók.
  Még a leadás előtt elektronikus formában, pdf-file-ként is fel kell tölteni az Intézet honlapján leírt módon (lásd https://www.cs.elte.hu/students/feltoltes.hu).
  A szakdolgozat megírására javasoljuk a LaTeX csomag használatát.
 2. A szakdolgozatra adott jegyet a záróvizsga-bizottság határozza meg a témavezető és a témavezető tanszékének véleménye alapján. A szakdolgozatot a témavezetőn kívül az illetékes tanszék is véleményezi (esetleg külső bíráló bevonásával), s a két véleményt (a témevezetőét és a tanszékét) legkésőbb a záróvizsga előtt 10 nappal kell leadni az Intézet tanulmányi titkárságán.
 3. A szakdolgozat bemutatása mintegy 15 percben, számítógépes prezentációval történik. A szakdolgozat bemutatását követően a hallgatónak válaszolnia kell a bizottság esetleges kérdéseire. A szakdolgozat védésének céljai közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a hallgató megfelelő mélységben érti-e a szakdolgozat témájához tartozó fogalmakat és módszereket.
 4. A záróvizsga-bizottságnak lehetősége van a feleleteket és a szakdolgozat védéseket párhuzamosan több albizottságban meghallgatni.

További megjegyzések a szakdolgozatról

 1. A szak célja, hogy a hallgatót fölkészítse az önálló munkára. Ezt a fölkészülést szolgálja a szakdolgozat megírása is. A dolgozatírás során a hallgató megismerkedhet a kutatás főbb lépéseivel: a probléma kitűzésével, a szakirodalom földolgozásával, a probléma megoldásával és a megoldás prezentálásával. Az eredményes szakdolgozatnak nem előfeltétele az önálló matematikai eredmény (bár a dolgozat megítélésében ez pozitívumnak számít), az önálló munka viszont igen. A szakdolgozat témájául szolgálhat egy konkrét elméleti vagy gyakorlati probléma megfogalmazása és megoldása, de lehet cél egy nagyobb – a reguláris tananyagban lehetőleg nem szereplő – témakör összefoglaló, saját szemléletet tükröző földolgozása is. Különösen ajánlott a témával kapcsolatos gyakorlati problémák földolgozása, azok megoldása számítógépes módszerekkel (programírással, ill. megfelelő szoftver alkalmazásával). A szakdolgozat megírását nagyban segítheti az előzetes TDK-munka. A dolgozat elvárt terjedelme mintegy 30–60 oldal.
 2. A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). A témavezető(ke)t a hallgató az egyetem oktatói és kutatói közül választhatja ki. Az illetékes tanszékvezető jóváhagyásával külső szakembert is föl lehet kérni témavezetőnek.
 3. A szakdolgozati témaválasztást segítheti, hogy a tanszékek minden év október 15-ig meghirdetik az aktuális szakdolgozati témákat. Mindenkinek javasoljuk azonban, hogy a témaválasztásnál személyesen is tájékozódjon a megfelelő tanszéken, s lehetőleg önállóan válasszon témát a a saját érdeklődési köre alapján.
 4. A szakdolgozatra és a védésre a hallgató külön érdemjegyet kap, ezeket a záróvizsga-bizottság állapítja meg. A szakdolgozat érdemjegyének meghatározásakor a bizottság figyelembe veszi a témavezető és az illetékes tanszék véleményét, de azt nem köteles elfogadni.
 5. Idézet a Hallgatói követelményrendszerből: 76. § (6) A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a hivatkozások és idézések standard szabályait. A szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy a munka saját szellemi terméke. A plágiummal gyanúsítható szakdolgozat szerzője ellen fegyelmi eljárás indítható. Az eredetiséget igazoló űrlap innen letölthető: http://ttkto.elte.hu/nyomtatvanyok/nyilatkozat_szakdolgozat.pdf

Határidők